Super STEM Toys در NBC Today

اسباب بازی های آموزشی آنقدر سرگرم کننده است که بچه ها متوجه نمی شوند که در حال یادگیری هستند.

مقاله Super STEM Toys در NBC’s Early Today برای اولین بار در The Toy Insider ظاهر شد.

منبع: https://thetoyinsider.com/super-stem-toys-on-nbcs-early-today/

  Build-A-Bear و Axiom Space یک خرس عروسکی را به فضا می فرستند