Hasbro: Pulse 1027 برای GIJoe، Star Wars و Marvel Legends رونمایی شد

در اینجا Hasbro Pulse 1027 برای سری GI Joe Classified، Star Wars Black Series، معرفی شد.

منبع: https://thefwoosh.com/2023/10/hasbro-pulse-1027-reveals-for-g-i-joe-star-wars-and-marvel-legends/

  با UNO Quatro از Mattel به چهار نفر بروید