17 اسباب بازی و بازی برای روز ملی اوتیسم

اوتیسم یک معلولیت نیست، یک توانایی متفاوت است. -استوارت دانکن

مقاله 17 اسباب بازی و بازی برای روز ملی اوتیسم اولین بار در The Toy Insider ظاهر شد.

منبع: https://thetoyinsider.com/17-toys-and-games-for-national-autism-day/

  این باربی ماریا کری همه آن چیزی است که بچه ها برای کریسمس می خواهند