کاپیتان میل برای کودکان نامه هایی پر از فعالیت های سرگرم کننده ارسال می کند

گزینه های اشتراک شامل نامه های هفتگی، دو هفته ای و ماهانه است.

مقاله کاپیتان میل نامه هایی پر از فعالیت های سرگرم کننده برای بچه ها می فرستد اولین بار در The Toy Insider ظاهر شد.

منبع: https://thetoyinsider.com/captain-mail-news/

  Toy Insider "اسباب بازی روز" را در KABC لس آنجلس ارائه می دهد