نقد و بررسی: Krrsantan – Retro Collection

بیایید به آخرین دسته از مجموعه یکپارچهسازی با سیستمعامل ارقام بر اساس کتاب بابا فت. مرحله بعدی این است کرسنتان، بله، مثل اینکه ما به شخصیت دیگری از این شخصیت نیاز داریم. حداقل رقم دیگری از آن داریم ویژه تعطیلات جنگ ستارگان اکنون. (بیشتر….)

کرسنتان

از خواندن نظرات Research Droids: فصل 15 متشکریم!

مقاله نقد و بررسی: Krrsantan – مجموعه یکپارچهسازی با سیستمعامل اولین بار در آرشیو معبد جدی ظاهر شد.

منبع: https://www.jeditemplearchives.com/2024-01-02-review-krrsantan-retro-collection/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=review-krrsantan-retro-collection

  بررسی پیگیری GI Joe Ranked Shadows