مربیان کوچولو برای گرفتن کلفیری و تدیورسا اسکوئیشمالو آماده می شوند

این دوستان جدید شایان ستایش اکنون نرم و قابل جذب هستند!

مقاله مربیان کوچک برای گرفتن کلفیری و تدیورسا اسکوئیشمالو آماده می شوند اولین بار در The Toy Insider ظاهر شد.

منبع: https://thetoyinsider.com/clefairy-teddiursa-squishmallows-news/

  بهترین اسباب بازی های اقتصادی تابستان در FOX سنت لوئیس