لباس تعطیلات Sonic برای بازی های تعطیلات “Sonic Superstars” شما آماده است

بازیکنان می توانند لباس رایگان را در بازی پیدا کنند.

The post لباس تعطیلات Sonic برای بازی های تعطیلات ‘Sonic Superstars’ شما آماده است اولین بار در The Toy Insider ظاهر شد.

منبع: https://thetoyinsider.com/sonic-superstars-holiday-costume-news/

  با XOMG POP بیرون بروید! در طول تور تابستانی آنها