عضو تیم کانگورو پاکسازی Moose Games کار *دو*های خود را انجام داد

فرانکی پادیلا پنج ساله اهل فلوریدا به سن دیگو سفر کرد تا همه چیز را در مورد کانگوروها یاد بگیرد.

The post عضو تیم تمیز ، کانگوروهای Moose Games کراوات *دو*های خود را درست کرده است اولین بار در The Toy Insider ظاهر شد.

منبع: https://thetoyinsider.com/moose-games-kangaroo-cleanup-winner/

  Playview Brands بادی های Minecraft و NERF را به حیاط خلوت می آورد