طرفداران «آبی» می توانند به خانه هیلر در شیکاگو بروند

Bluey x CAMP به سمت غرب میانه می رود!

مقاله طرفداران «آبی» می توانند از خانه هیلر در شیکاگو بازدید کنند اولین بار در The Toy Insider ظاهر شد.

منبع: https://thetoyinsider.com/bluey-x-camp-chicago-news/

  Sanders x Hoax Leggie Bird 'Henry' اثر Ronan Leung x Unbox Industries