سرگرمی کامل: Nickelodeon یک هفته کامل از «Blaze and the Monster Machines» را ارائه می‌کند.

این سریال از دوشنبه 24 ژوئن (24 خرداد) اولین نمایش خود را خواهد داشت.

مقاله Full Throttle Fun: Nickelodeon یک هفته کامل از «Blaze and the Monster Machines» دارد اولین بار در The Toy Insider ظاهر شد.

منبع: https://thetoyinsider.com/blaze-and-the-monster-machines-s8-news/

  بررسی تخصصی: GeoSafari Jr. Rocknoculars از Educational Insights