داستان راپونزل در «راپو زل و توفوی بدبو» پیچیدگی جدیدی پیدا می‌کند.

این کتاب سبک ها، هنرها و غذاهای سنتی چینی را معرفی می کند.

مقاله داستان راپونزل در «را پو زل و توفوی بدبو» برای اولین بار در The Toy Insider ظاهر شد.

منبع: https://thetoyinsider.com/ra-pu-zel-and-the-stinky-tofu-book-news/

  توری کوک و پائولا آلن به تیم Hidden Pigeon Co می پیوندند.