خرس عروسکی Build-A-Bear در ماموریت Axiom 3 به فضا می رود

GiGi، Build-A-Bear، در یک ماموریت جدید دوباره از فضا بازدید خواهد کرد.

مقاله A Build-A-Bear Teddy Heads To Space In Axiom Mission 3 اولین بار در The Toy Insider ظاهر شد.

منبع: https://thetoyinsider.com/build-a-bear-axiom-3-news/

  بازی New Koosh برای نمایش خانوادگی است