جشن Disney100 در TikTok ادامه دارد

محتوای TikTok دارای پارک های دیزنی، پیکسار، مارول و موارد دیگر خواهد بود!

پست جشن Disney100 در TikTok ادامه دارد اولین بار در The Toy Insider ظاهر شد.

منبع: https://thetoyinsider.com/disney100-tiktok/

  این عروسک های کودک نوپا چیزی کمتر از "مثبت عالی" نیستند