با XOMG POP بیرون بروید! در طول تور تابستانی آنها

سامانتا کانل

سامانتا یکی از ویراستاران The Toy Book، The Pop Insider و The Toy Insider است. او عاشق نوشتن، کاردستی، تماشای غرور و تعصب، و بازی با سگ شایان ستایشش، بید است. او از طرفداران Ravenclaw، Star Wars (شامل پیش درآمدها) و فارغ التحصیل Clemson است. او همچنین فکر می کند که او خاله مورد علاقه است.

منبع: https://thetoyinsider.com/xomg-pop-reveals-summer-tour/

  "ایستگاه اسکی Astro Boy" نصب تعطیلات توسط LCX x ToyQube