بازی های کوچک با خوکچه های هندی را در «Pui Pui Molcar Let’s! مهمانی مولکار!

سامانتا کانل

سامانتا یکی از ویراستارهای The Toy Book، The Pop Insider و The Toy Insider است. او عاشق نوشتن، کاردستی، تماشای غرور و تعصب، و بازی با سگ شایان ستایشش، بید است. او از طرفداران Ravenclaw، Star Wars (شامل پیش درآمدها) و فارغ التحصیل Clemson است. او همچنین فکر می کند که او خاله مورد علاقه است.

منبع: https://thetoyinsider.com/pui-pui-molcar-lets-molcar-party-news/

  REBEL MOON اثر زاک اسنایدر، قسمت اول: فرزند آتش