این Monster Jam R/C سرگرم کننده خارج از جاده است

بچه‌ها می‌توانند Grave Digger را از میان گل، برف، صخره‌ها و موارد دیگر رانندگی کنند.

The post This Monster Jam R/C سرگرم کننده خارج از جاده است اولین بار در The Toy Insider ظاهر شد.

منبع: https://thetoyinsider.com/monster-jam-grave-digger-trax-review/

  HasLab Cantina با موفقیت تامین شد!