این باربی ماریا کری همه آن چیزی است که بچه ها برای کریسمس می خواهند

خواننده نماد باربی می شود!

مقاله این ماریا کری باربی چیزی است که هر بچه برای کریسمس می خواهد اولین بار در The Toy Insider ظاهر شد.

منبع: https://thetoyinsider.com/mariah-carey-barbie-launch/

  BBTS News: Tamashii Nations، GI Joe، Transformers، Spider-Man Marvel Legends، Star Wars، Warhammer، The Witcher، Armored Core و موارد دیگر!