، های شورشی را با اسکادران AT-AT Walker Micro Galaxy Wars Wars

این یکی از بزرگترین وسایل نقلیه در ناوگان امپراتوری است… چه کسی می دانست که می تواند فعال شود؟

The post برخی از تفاله های شورشی را با اسکادران Micro Galaxy Wars AT-AT Walker منفجر کنید اولین بار در The Toy Insider ظاهر شد.

منبع: https://thetoyinsider.com/star-wars-micro-galaxy-squadron-at-at-walker-review/

  PUMA همکاری جدید "Trolls" را راه اندازی کرد